Hotline: 0968.598.008
  • Tiếng việt
  • Tiếng anh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ HIC

Mẫu tóm tắt báo cáo thực tập tốt nghiệp trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội

MẪU TÓM TẮT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NHIỆP

Qua thời gian thực tập tại …………….

 

Họ và tên: ……………………Ngày sinh: ………………………………….

Nơi sinh: …………………………………………………………………….

Khóa: ………………………………..Lớp: …………………………………….

I. NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Nhận thức và tầm quan trọng của thực tập tốt nghiệp

- Tư tưởng chính trị

- Ý thức trách nhiệm

- …..

2. Những kết quả cụ thể làm được của bản thân trong việc thực hiện công việc được giao

a. Ưu điểm (Những mặt làm được)

…………………….

b. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại, hạn chế:

…………..

c. Nguyên nhân:

3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện của bản thân

…………

II. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

…………………….

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

      (Ký tên và đóng dấu)

 

Hà Nội, Ngày 10 tháng 4  năm 2018

 

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác

 
Back to top